AUTENTIFICARE UTILIZATORI
Consiliul Judetean Brasov || A.P.I.T.S.I.A.R.

Noutăți:

Solicitare cerere de oferta

[citeste mai mult...]

Solicitare cerere de oferta

[citeste mai mult...]

MAI MULTE STIRI

Selectie membri Consiliu de Administratie

ANUNŢ

 

Consiliul Județean Brașov în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. Carfil Industrial Parc S.A. și a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. organizează:

Procedura de selecţie/evaluare pentru 5 posturi de membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. Carfil Industrial Parc SA Brașov și pentru 5 posturi de membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc SA Brașov, în conformitate cu prevederile art. 60 şi art.29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice actualizată

1.CERINȚE GENERALE:

1.1.Studii superioare tehnice, economice sau juridice, atestate prin diplomă de licență;

1.2.Conform art. 28 alin.(3) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

1.3.Minimum 5 ani vechime în muncă, din care minimum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau unități/autorități de implementare; experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

1.4.Cunoștințe tehnice, economice sau financiare în domeniul general;

1.5.Cunoașterea legislației specifice:

- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

1.6. Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procesului de selecție de  către medicul de familie al candidatului;

1.7. Să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

1.8. Candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria raspundere;

1.9. Cazier judiciar și cazier fiscal.

2.    CRITERII DE SELECŢIE:

2.1 Competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare și organizare;

2.2 Capacitate de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, analiză și comunicare (verbal și scris).

3. CERINŢE COMUNE

3.1. Cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;

4. CRITERII DE EVALUARE

 4.1 Interviu bazat pe competenţe;

           5. CONDIȚII DE APLICARE:

              Candidații interesați sunt rugați să transmită declarația de intenție întocmită pe baza scrisorii de așteptări. Scrisoarea de așteptari se poate descărca de pe site-ul Consiliului Județean Brașov  http://site.judbrasov.ro/ – secțiunea Carieră.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură este până la data de 03.11.2016, ora 16.00, la Registratura Consiliului Județean Brașov din Bd. Eroilor  nr. 5, Brasov și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

            - cererea de înscriere și un OPIS al documentelor dosarului;

-declaraţie pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare;

                        - curriculm vitae în format Europass;

            - copiile documentelor care  atestă  nivelul studiilor/specializărilor;

            - copie act de identitate;

            - copia carnetului de muncă și/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;

            - cazier judiciar;

            - cazier fiscal;

            - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei de către medicul de familie al candidatului;

            - declaraţia de inţenţie întocmită în baza scrisorii de așteptări și a informaţiilor publice legate de activitatea S.C. Carfil Industrial Parc S.A  respectiv a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. ;

Candidaturile vor fi însoțite de documentele solicitate, în plic închis. Pe plic se va menționa: “Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţia de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A“, respectiv “Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţia de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A”, numele și prenumele;

Selecția se va desfășura în 2 etape succesive la sediul Consiliului Județean Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, Brașov.

1.      Selecția candidaților se va desfășura în data de 04.11.2016;

2.      Interviul candidaților selectați se va susține în data de  07.11.2016, ora 10.00

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/410777 int. 181 - Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare.

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                                                                                     

                                                 

Scrisoare de așteptări

 

privind Consiliul de Administrație al  S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

întocmită în conformitate cu cerintele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016

 

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționariatului .

 

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează  S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov este dat  în principal de:

-          Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-          Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

      -   Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea 111/2016., în ceea ce privește administrarea societății.

 

Obiective și criterii de performanță

Planul de administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță respectiv :

-          îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;

-          îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrtiv Teritoriale;

      Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

-          Cifra de afaceri;

-          Productivitatea muncii;

-          Gradul de încasare;

-          Soluționarea cererilor clienților;

Principiile directoare privind administrarea Societătii în intervalul 2016-2020, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societătii, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov. 

        Procesul de secție al candidaților pentru Consiliul de Administratie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov trebuie să                 aibă la bază o serie de  criterii  care  sunt absolut necesare de îndeplinit și anume:

-          studii superioare tehnice, economice sau juridice, atestate prin diplomă de licență;

-          conform art. 28 alin.(3) din OUG nr.109/2011 cu modificările ulterioare, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic,  juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

-          minimum 5 ani vechime în muncă, din care minimum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau unitati/autorități de implementare; experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

-          cunoștințe tehnice, economice sau financiare în domeniul general;

-          cunoașterea legislației specifice:

- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011      privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-     stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează,

       atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;

-           să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-          candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria raspundere;

-          cazier judiciar și cazier fiscal.

      Criterii de selecţie

-    competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare și organizare; 

-    capacitate de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, analiză și comunicare (verbal și  scris);

-    cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;

-    interviu bazat pe competenţe;

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

 

           Subsemnatul/Subsemnata …………………………………, în calitate de participant(ă) la procedura de selecție în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administrație al S.C Metrom Industrial Parc S.A., declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție și sub sancțiunile aplicabile infracțiunii de fals în acte publice, că:

a.       nu am desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

b.      nu fac parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același profil;

c. nu fac parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte.

 

 

Data:………………………….

Semnătura:……………………

 

INAPOI© 2013 MIP Brasov, Membru A.P.I.T.S.I.A.R. - Toate drepturile rezervate

România, Brașov, Str. Carpatilor, nr. 60, tel.: 0368.101012, fax: 0368.101013, e-mail: office@mipbrasov.ro