Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

INFO Acționar

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ale O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Judeţean Braşov, privind înfiinţarea societăţii comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Braşov.

Politica de dividende / vărsăminte din profitul net a acționarului

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64 din 30 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, destinațiile repartizării profitului sunt:
➢ rezerve legale;
➢ alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
➢ acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;
➢ constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
➢ alte repartizări prevăzute de lege;
➢ participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, darnu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, înexerciţiul financiar de referinţă;
➢ minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
➢ profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

În baza prevederilor legale enunțate şi potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net. Plata dividendelor cuvenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărâ în consecință.

Evoluția dividendelor repartizate din profitul net în perioada 2018 - 2022